Navigo

navigo logo

Pegrocos styrelse föreslår 4,76 kronor per preferensaktie i utdelning

Pressmeddelande den 27 februari 2020

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 7 616 000,00 kr till ägarna av preferensaktier, motsvarande 4,76 kr per preferensaktie, och att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier. Enligt paragraf 5.4 i bolagsordningen ska preferensaktie ha företräde till utdelning om 9,50 kronor per år, fördelat på kvartalsvisa utbetalningar, varav två om 2,40 kronor och två om 2,35 kronor (”Preferensutdelning”). Föreslagen utdelning motsvarar ungefär hälfen av Preferensutdelningen.

Bolagsordningen föreskriver att om utdelning lämnas understigande Preferensutdelningen, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio procent, varvid uppräkningen ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning borde skett.

Uppgörelsen med bankerna rörande lånet för garantiåtagandena från Flexenclosurekonkursen begränsar inte Pegrocos möjligheter till fortsatt utdelning på preferensaktien, men i syfte att bibehålla en tillfredställande likviditet, föreslår Pegrocos styrelse halverad utdelning, mot den i bolagsordningen föreskrivna utdelningen på preferensaktien. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av bokslutskommunikén för 2019, som kommer att publiceras imorgon. Bolaget planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet som påverkar eget kapital och likviditet i den omfattningen att den föreslagna utdelningen inte skulle vara försvarlig.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 18:30 CET.

Datum
Tags

27 februari – 2020
NyhetPressmedelande