Navigo

navigo logo

Slutregistrering av emission

Pressmeddelande den 15 november 2017

I de emissioner av stamaktier i Pegroco Invest AB (publ) som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och av styrelsen den 4 juli 2017 med stöd av årsstämmans bemyndigande har betalning slutligen erlagts för 3 828 953 av totalt 4 238 953 tilldelade aktier, varför bolaget genom emissionerna slutligen tillförts ca 70,5 miljoner kronor mot tidigare meddelade ca 78 miljoner kronor.

I pressmeddelande den 5 juli 2017 meddelades bland annat följande: Den 30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av högst 2 717 392 stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och som övertecknades. Mot bakgrund av överteckningen beslutade styrelsen den 4 juli 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 maj 2017 och som en överteckningsemission, om en riktad nyemission av högst 1 521 561 stamaktier som fulltecknades. Teckningskursen i båda emissionerna var 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor utgör överkurs. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet.

I emissionen beslutad den 16 maj 2017 har betalning slutligt erlagts för 2 529 283 av 2 717 392 tilldelade stamaktier, varav styrelsen som tidigare meddelats medgett att ca 19 miljoner kronor betalas genom kvittning, varigenom bolaget tillförts cirka 46,5 miljoner kronor, och i emissionen beslutad den 4 juli 2017 har betalning slutligen erlagts för 1 299 670 av 1 521 561 tilldelade stamaktier, varigenom bolaget tillförts cirka 24 miljoner kronor, sammanlagt cirka 70,5 miljoner kronor.

Samtliga de investerare som nämns i pressmeddelandet den 5 juli 2017 – dvs. Lars Thunell med familj, Sverker Martin-Löf, Tommy Gustavsson, familjerna Lundström och Knutsson samt Pegrocos tidigare och nuvarande ledningar i portföljbolagen Norrbottens Bergteknik, Alelion, Diakrit och Scandinavian Air Ambulance – har till fullo betalat tilldelade stamaktier.

Genom de båda emissionerna ökar antalet aktier i bolaget med 3 828 953 stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 28 041 208 (i stället för tidigare meddelade 28 451 208) aktier, varav 26 441 208 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco Invest, vänligen kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 17.00 CET

Datum
Tags

15 november – 2017                             NyhetPressmeddelande