Navigo

Styrelsen för Pegroco Invest AB (publ) föreslår riktad emission

Pressmeddelande den 11 april 2017

Styrelsen för Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, har den 11 april 2017 beslutat att föreslå årsstämman den 16 maj 2017 att besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2 717 392 stamaktier. Vid full teckning tillförs bolaget 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bakgrund

Pegroco har under senaste perioden genomfört ett betydande antal förvärv och investeringar. Mot den bakgrunden ser styrelsen fortsatt goda möjligheter att investera i existerande portföljbolag till attraktiva villkor, för att därigenom möjliggöra en snabbare organisk tillväxt och kompletterande företagsförvärv i portföljbolagen. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsalternativ och med hänsyn till bolagets finansiella policys, är den samlade bedömningen att en nyemission rekommenderas.

Villkor i korthet

För nyemissionen föreslås följande huvudsakliga villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av dels det be­gränsade antalet nya investerare styrelsen före årsstämman identifierat utifrån anmält intres­se, dels dem som per fredagen den 12 maj är införda (direktregistrerad eller inte) som ägare av stamaktie i bolaget i bolagets aktiebok. Vid överteckning ska styrelsen be­sluta om tilldelning i enlighet med följ­ande ordning, dock att styrelsen med målet att skapa en god ägarbas samt upp­­nå en god spridning av stamaktier ska ha rätt att i första hand tillmötesgå teckningsintresse hos större eller av andra skäl för bolaget strategiskt viktiga nya investerare: I första hand ska aktier (i den utsträckning styrelsen tillåter betalning genom kvittning) tilldelas dem som har for­dran på bolaget och önskar be­tala tecknade aktier genom kvittning mot sådan fordran, intill det antal som svarar mot dennes fordrans kapitalbelopp jämte upplupen ränta, pro rata i förhåll­ande till var och ens sådan fordran (kapitalbelopp jämte upplupen ränta). I andra hand ska aktier tilldelas övriga som tecknat aktier, pro rata i förhållande till deras aktieteckningar. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, ska tilldelning ske genom lott­ning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utifrån av styrelsen bedömt in­vester­arintresse, genom ett kostnadseffektivt och snabbt förfarande, möjliggöra dels ett breddat och utökat ägande i bolaget, dels att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för bl.a. fortsatta ny- och tilläggsinvesteringar. Den företrädesrätt till utdelning som bolagets preferensaktier ger rätt till påverkas inte negativt av emis­sionen.

Teckningskursen ska vara 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor utgör överkurs. Tecknings­kursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde, där det dels be­aktats bl.a. att bo­­lagets stamaktie inte är noterad och att bolagets noterade preferensaktie på visst sätt har företrädesrätt till utdelning, dels utifrån ett bedömt investerarintresse tillämpats så­dan rabatt som skäligen kan krävas för att de nya aktierna ska tecknas.

Teckning ska göras på särskild teckningslista senast den 30 juni 2017.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det inte medför skada för bolaget eller dess borgenärer, får styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med aktiebolagsbolagen, varvid likabehandling ska ske av dem som önskar betala tecknade aktier genom kvittning. I övrigt ska tecknade aktier betalas kontant.

Aktier och utspädning

Vid fulltecknad nyemission ökar antalet stamaktier i bolaget med 2 717 392; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 26 929 647 aktier, varav 25 329 647 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, innebärande en utspädning om 11,2/ 11,9 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman, inklusive förslag till beslut, utfärdas och offentliggörs separat.

Om Pegroco:

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 11.30 CET

Datum
Tags

11 april – 2017                       NyhetPressmeddelande