Navigo

navigo logo

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB (publ):s årsstämma 2020

Pressmeddelande den 18 november 2019

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valbered-ningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, har följande sammansättning:

  • Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V),
  • Anna Hast (utsedd av Peter Sandberg),
  • Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm), och
  • Lisa Berg Rydsbo (styrelsens ordförande).

Lisa Berg Rydsbo kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande henne själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som sammanlagt representerar cirka 25 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 september 2019. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 13 mars 2020, per e-post till Jesper Henrysson, jesper@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande adress:

Pegroco Invest AB
Att: Jesper Henrysson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

18 november – 2019
NyhetPressmedelande