Navigo

navigo logo

Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2021

Pressmeddelande den 19 november 2020

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valbered-ningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2021, har följande sammansättning:

  • Håkan Johansson (utsedd av Kattson B.V),
  • Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg),
  • Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm),
  • Peter Sandberg (styrelsens ordförande).

Peter Sandberg kommer inte att delta i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som sammanlagt representerar cirka 32 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 30 september 2020. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2021 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 13 mars 2021, per e-post till Oscar Rolfsson, oscar@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande adress:

Pegroco Invest AB
Att: Oscar Rolfsson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

19 november – 2020                             NyhetPressmeddelande