Navigo

Valberedningens justerade förslag till styrelse i Pegroco Invest med anledning av Göran Perssons nominering till styrelseordförande i Swedbank

Pressmeddelande den 29 april 2019

Styrelseordförande i Pegroco Invest AB (”Pegroco”) Göran Persson har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till Pegroco styrelse på grund av nomineringen till styrelseordförande i Swedbank AB (publ). Med anledning av detta har Valberedningen justerat sitt förslag av ordinarie styrelseledamöter till årsstämman.

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo (samtliga omval) samt Göran Näsholm med bakgrund bland annat som koncernchef för Ahlsell och Fredrik Karlsson med bakgrund som bland annat partner på 3i (nyval). Presentation av föreslagen styrelse kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Om Pegroco
Pegroco (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 18:00 CET.

Datum
Tags

29 april – 2019
NyhetPressmedelande