Navigo

navigo logo

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande 2021-05-06

Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 499 035 000 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Peter Sandberg, Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Peter Sandberg omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 550 000 kronor, varav inget ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson och Göran Näsholm samt att 150 000 utgår till Per Grunewald.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 15 000 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning och ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på marknadsplats men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Godkännande av nyemissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av högst 1 667 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till bl.a. det av Yrjö Grund helägda bolaget Urbut AB och till det av Lars Kellnor helägda bolaget LPK Holding AB. Teckningskursen bestämdes till 1 200 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Yrjö Grunds och Lars Kellnors indirekta teckning av högst 165 aktier vardera skulle leda till är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att Pegroco Invest, Yrjö Grund och Lars Kellnor får ett gemensamt intresse av Nordic Lift ABs värdeutveckling.

Årsstämman beslutade att godkänna den riktade kvittningsemissionen av högst 1 110 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till det av Yrjö Grund (styrelseledamot i Nordic Lift AB) helägda bolaget Urbut AB och till det av Lars Kellnor (styrelsesuppleant i Nordic Lift AB) helägda bolaget LPK Holding AB. Teckningskursen bestämdes till 1 200 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Yrjö Grunds och Lars Kellnors indirekta teckning av högst 555 aktier vardera skulle leda till är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att Pegroco Invest, Yrjö Grund och Lars Kellnor får ett gemensamt intresse av Nordic Lift ABs värdeutveckling.

Årsstämman beslutade att godkänna den riktade kvittningsemissionen av högst 1 668 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till det av Torbjörn Tallberg (VD i Globus TT AB) helägda bolaget Torbjörn Tallberg Förvaltning AB och till det av Lars Erlandsson helägda bolaget Globus International AB. Teckningskursen bestämdes till 1 350 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan Nordic Lift AB, Torbjörn Tallberg Förvaltning AB och Globus International AB. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Torbjörn Tallbergs och Lars Erlandssons indirekta teckning av högst 834 aktier vardera skulle leda till är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att Pegroco Invest, Torbjörn Tallberg och Lars Erlandsson får ett gemensamt intresse av Nordic Lift ABs värdeutveckling.

Årsstämman beslutade att godkänna överlåtelsen av 20 procent av aktierna i koncernbolaget Calormet AB (u.n.ä Calormet Holding AB), org. nr 559295-7996 till Göran Magnusson (VD Nordic Furnaces) till nominellt värde. Transaktionen innehöll sedvanliga garantier och villkor, vilka styrelsen bedömer som marknadsmässiga. Pegrocos styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Pegroco Invest.

Årsstämman beslutade att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i koncernbolaget Nordic Furnaces AB, org. nr 559140-6334 till koncernbolaget Calormet AB (u.n.ä Calormet Holding AB), org. nr 559295-7996. Transaktionen innehöll sedvanliga garantier och villkor, vilka styrelsen bedömer som marknadsmässiga. Pegrocos styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Pegroco Invest.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledning/anställda

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets ledning/anställda genom emission. Så sker utan vederlag till Pegroco Holding AB, av högst 700 000 teckningsop­tioner med rätt och skyldighet för Pegroco Holding AB att överlåta sådana teckningsoptioner till anställda, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 200 000 optioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 150 000 optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 80 000 ­op­tion­er.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande op­tionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 september 2024 till och med 31 december 2024 teck­na en ny stam­aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Stämman beslutade att Peter Sandberg inte kommer att delta i Incitamentsprogram 2021/2024 I givet hans styrelseuppdrag.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter genom emission. Så sker utan vederlag till Pegroco Holding AB, av högst 800 000 teckningsop­tioner med rätt och skyldighet för Pegroco Holding AB vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av förslagsställaren, överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter varvid varje styrelseledamot inte får erbjudas fler än 200 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande op­tionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med förvärvet ingår avtal med Pegroco Holding AB som bl.a. ger Pegroco Holding AB (eller av Pegroco Holding AB anvisad tredje part) rätt (men inte skyldighet) att förvärva ledamotens alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att ledamotens styrelseuppdrag upphör, eller om teckningsoptionerna överlåts.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 september 2024 till och med 31 december 2024 teck­na en ny stam­aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 14,50 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 0708 63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

6 maj – 2021             NyhetPressmeddelande, Regulatorisk