Navigo

navigo logo

Kommuniké från extra
bolagsstämma i Navigo

Pressmeddelande 2021-03-01

Pegroco Invest AB har hållit extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Godkännande av nyemissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna kvittningsemission av aktier i dotterbolaget Nordisk bergteknik AB (publ), org.nr 559059-2506, (”Nordisk Bergteknik”). Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Pegroco Invest AB, Sanne RR AB, Bergteknik Norr Holding AB och N P Förvaltnings AB och betalningen sker genom kvittning av fordringar varigenom ett totalt antal B-aktier om 5 157 690 erläggs.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna en riktad emission av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik. Den riktade emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Nordisk Bergtekniks styrelse och ledande befattningshavare, totalt 8 personer bestående av styrelsen samt VD, CFO och Norge-chef. Totalt emitteras 676 240 B-aktier jämt fördelat på de teckningsberättigade.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna pantrealisationen med anledning av det tidigare godkända vinstdelningslån avseende aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik från Profun Förvaltnings AB, ägt och kontrollerat av Pegroco Invest AB:s styrelseledamot Göran Näsholm. Styrelsen önskar lösa lånet från Profun Förvaltnings AB till det motsvarande värdet som lånet upptogs, dvs. 2 958 aktier (före split) i Nordisk Bergteknik, dvs 7 000 000 kronor / jämförelsekursen. Således överlåts 295 800 B-aktier (efter split) från Pegroco Invest AB till Profun Förvaltnings AB och betalas genom att vinstdelningslånet tillfaller Pegroco Invest AB.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av teckningsoptioner i dotterbolaget Nordisk Bergteknik till bolagets VD Andreas Christoffersson. Emissionen ska avse högst 75 000 teckningsoptioner att tecknas mellan den 1 november 2022 och 1 december 2022.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik. Pegroco Invest AB:s styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Pegroco och dess dotterbolag. Apportemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Leigas AS som betalning i samband med förvärv av aktierna i Visinor AS. Totalt emitteras 670 000 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 17,5 miljoner kronor.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den riktade emissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik. Pegroco Invest AB:s styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Pegroco och dess dotterbolag. Den riktade nyemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till SF- Holding AS som betalning i samband med förvärv av 9,9 procent av aktierna i Songdalen Fjellsprenging AS. SF-Holding AS har enligt aktieöverlåtelseavtalet rätt att erhålla B-aktier motsvarande 6 000 000 NOK. Antalet aktier är föremål valutakursen vid tillfället för emissionen.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna överlåtelse från dotterbolaget Pålab Holding AB, av resterande 16 procent av aktierna i Pålab Fastighetsförvaltning AB till N P Förvaltnings AB. Överlåtelsen av övriga 84 procent av aktierna godkändes på årsstämman i Pegroco Invest AB 2020. Styrelsen önskar, såsom incitament, erbjuda N P Förvaltnings ett direkt ägande i Pålab Fastighetsförvaltning AB genom överlåtelse av samtliga aktier på marknadsmässiga villkor. Köpeskillingen för aktierna ska uppgå till 3 650 000 kronor.

Godkännande av nyemission av aktier i dotterbolag

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna en riktad emission av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ), org. nr 559059-2506, (”Nordisk Bergteknik”). Den riktade emissionen ska ske till 11 investerare, däribland styrelseledamöter i Pegroco Invest AB och styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i Nordisk Bergteknik, vilka har framkommit i den pågående kapitalanskaffningen för Nordisk Bergteknik med Carnegie. Totalt emitteras 2 355 295 B-aktier.

Besluten i sin helhet
Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 0708 63 64 01.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 mars, 2021 kl. 17.30.

Erik Penser Bank AB är Pegroco Invest ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

1 mars – 2021                     NyhetPressmeddelande, Regulatorisk