Navigo

navigo logo

Pegroco förvärvar Geogruppen i Göteborg AB – etablerar nytt navbolag

Pegroco Invest AB har idag förvärvat en majoritetspost i Geogruppen i Göteborg AB, en ledande västsvensk aktör inom geoteknik, brunns- och energiborrning samt kärnborrning. Genom förvärvet etablerar Pegroco grunden för ett nytt navbolag inom geoteknik.

Geogruppen i Göteborg AB grundades 2006 och omsätter ca 50 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har 27 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom fem huvudsakliga affärsområden: geoteknik, kärnborrning, energi och vatten, entreprenad samt miljöteknik. Bolaget har huvudkontor i Göteborg och erbjuder sina tjänster över hela Norden. En stor del av verksamheten är koncentrerad till Västra Götaland, fördelat över ett stort antal kunder.

Geoteknik är ofta ett första steg och efterfrågat element i olika byggnadsprocesser, inte minst på senare tid med skärpta lagkrav för bland annat nyexploatering och miljöundersökningar. Geotekniska undersökningar innefattar tekniska utredningar som berör jord, berg och vatten och kunderna kan vara företag, kommuner och privatpersoner. I takt med att geoenergi och bergvärme blir allt vanligare i samhället har även efterfrågan för olika borruppdrag relaterade till energi ökat.

– Vi är mycket glada att Pegroco blir delägare i bolaget, det ger oss möjligheten att accelerera vår tillväxtresa ytterligare. De har god förståelse för branschen, inte minst genom sin resa med Nordisk Bergteknik, och blir ett värdefullt tillskott till vår styrelse. Vi ser fram emot att tillsammans ta vår verksamhet till nästa steg, säger Geogruppens grundare, Mikael Lilja.

– Genom förvärvet av Geogruppen etablerar vi ett nytt navbolag inom koncernen. Marknaden för geotekniska undersökningar har haft god tillväxt de senaste åren, bland annat till följd av alla infrastruktursatsningar. Geoteknik fyller dessutom en viktig funktion i den värdekedja man är verksam inom, såväl som en bidragande kraft i samhällets gröna omställning. Vi ser många intressanta möjligheter för konsolidering och att utveckla verksamheten framåt, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest AB.

Genom förvärvet blir Pegroco Invest AB majoritetsägare med 65,7% av aktierna i Geogruppen Holding AB som i sin tur äger 100% av Geogruppen i Göteborg AB. Grundaren och majoriteten av ursprungliga delägare kvarstår som betydande delägare i bolaget.

Geogruppen Holding AB kommer att ingå i Pegrocokoncernen med tillträde per idag. Transaktionen bedöms förstärka både koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. I samband med förvärvet erhåller säljarna 511 494 nyemitterade stamaktier i Pegroco Invest AB till kursen 17:40 kr.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 15:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB 070-863 64 01, victor@pegrocoinvest.com

Om Pegroco Invest AB

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

3 februari – 2023
MARPressmeddelandeRegulatoriskGeogruppen