Navigo

Pegroco Invest AB publicerar Bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande den 26 februari, 2021

Finansiellt resultat

Perioden januari-december 2020 (Koncernen)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1532,7 Mkr (929,5)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 206,1 Mkr (64)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 59,5 Mkr (-279,3)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,4 kr (-6,7)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -63,9 Mkr (24,7)

 

 

Perioden januari-december 2020 (Moderbolaget)

  • Nettoomsättningen uppgick till 19,6 Mkr (6,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 Mkr (-29,1)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,5 Mkr (-240,5)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 0,8 kr (-5,8)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 25,6 Mkr (-146,5)

 

 

Finansiell information

Omsättning och resultat
Under fjärde kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen för Koncernen till 585,3 Mkr (254,8 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 130 procent. Rörelseresultatet för Koncernen före avskrivningar och resultat från intressebolag för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 72,1 Mkr (24,4 Mkr). Övriga rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 12,8 Mkr. För helåret 2020 uppgår övriga rörelseintäkter till 34,0 Mkr. Resultat efter skatt för perioden uppgick till -44,7 Mkr (4,4 Mkr). Totalt påverkades resultatet med -21,5 Mkr (-0,4 Mkr) från resultat från andelar i intressebolag. Avskrivningarna uppgick till -52,4 Mkr (-14,8 Mkr).

Under 2020 uppgick nettoomsättningen för Koncernen till 1 532,7 Mkr (929,5 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 64,9 procent. Rörelseresultatet för Koncernen före avskrivningar och resultat från intressebolag för 2020 uppgick till 206,1 Mkr (64,0 Mkr). Nordisk Bergteknik bidrar med 135,3 Mkr (96,3 Mkr), Nordic Lift 13,4 Mkr (6,3 Mkr), Nordic Furnaces 1,5 Mkr (-8,5 MKr), eSite Power Systems -6,2 Mkr (-) och Stockholms Spårvägar inklusive Infraservice Group 75,8 Mkr (ingick ej i koncernen 2019). Resultat efter skatt för året uppgick till 59,5 Mkr (-279,3 Mkr). Totalt påverkades resultatet med -21,1 Mkr (-235,4 Mkr) från resultat från andelar i intressebolag. Avskrivningarna uppgick till -148,3 Mkr (-69,8 Mkr). Av dessa avser -90,0 Mkr (-59,0 Mkr) Nordisk Bergteknik-koncernen.

Ökningen av räntekostnader 2020 är främst en följd av obligationslånet i Nordisk Bergteknik, men även som en följd av finansiering av maskininvesteringar.

Rörelseresultatet för Moderbolaget för sista kvartalet 2020 uppgick till -1,0 Mkr (-4,3 Mkr). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -6,6 Mkr (14,9 Mkr) och kvartalets totalresultat till 8,3 Mkr (-45,0 Mkr). Den stora skillnaden i totalresultat beror på god värdeutveckling i den onoterade portföljen samt gynnsamt utfall värdepappersportföljen.

Rörelseresultatet för Moderbolaget 2020 uppgick till -0,8 Mkr (-29,1 Mkr). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 31,5 Mkr (-240,5 Mkr) och periodens totalresultat till 125,5 Mkr (-495,2 Mkr). Den stora skillnaden i totalresultat beror på värdeökningar i portföljen under 2020 jämfört med stora omvärderingsförluster 2019.

Finansiell ställning och likviditet
Den finansiella ställningen är fortsatt god i Moderbolaget med en soliditet om 81,5 procent (66,3 procent). Soliditeten i Koncernen ökar och uppgår till 20,8 procent (16,5 procent) vid periodens slut, vid årets ingång uppgick soliditeten i koncernen till 15,0 %. Uppgången i soliditet beror främst goda resultat i Moderbolag och i Koncernen samt genomförd nyemission i Nordisk Bergteknik.

Moderbolaget ingick ett låneavtal med Collector Bank, Nordea, EKN – Exportkreditnämnden och Aros Kapital om 107,9 Mkr i februari 2020, avseende skulder till följd av borgensåtagande för Flexenclosures räkning. Den ursprungliga återbetalningstiden var 12–16 månader, men som en följd av COVID-19, har återbetalningstiden förlängts med sex månader. Skulden uppgår till 70,1 Mkr vid periodens slut. Moderbolagets nettoskuld minskade från 91,0 Mkr till 34,3 Mkr.

Investeringar, förvärv och avyttringar
Pegroco deltog i nyemission i Alelion genom att teckna aktier för ca 4,5 Mkr. Samt ca 1 Mkr i nyemission i Mantex.

Pegroco har under sista kvartalet 2020 deltagit i en kombinerat ny- och kvittningsemission i eSite Power Systems, i vilken Pegroco kvittade fordringar om ca 4 Mkr mot aktier. Pegrocos ägarandel per 31/12 2020 uppgår till 68 %.

Nordisk Bergteknik genomförde under det fjärde kvartalet av 2020 en kvittningsemission där ägarlån kvittades mot aktier. Totalt kvittades fordringar om 122 Mkr där Pegroco och Pegrocos helägda dotterbolag kombinerat kvittade fordringar motsvarande 101 Mkr. Genomförandet av emissionen är villkorad av godkännande av Pegrocos extra bolagsstämma 1/3 2021.

Bolagets aktier och egna kapital
Pegroco Invest AB hade vid periodens utgång 41 423 408 utestående stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Preferensaktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Aktiekapitalet uppgick till 1,3 Mkr (1,3 Mkr) vid periodens slut. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 489,9 Mkr (418,3 Mkr) i Moderbolaget och i Koncernen till 307,7 Mkr (235,9 Mkr).

Teckningsoptioner finns utställda om totalt 2 300 000 i fyra olika optionsprogram till ledande befattningshavare och personal. Av dessa har 1 965 000 har överlåtits till ledande befattningshavare och personal. Utöver dessa finns även ett teckningsoptionsprogram till styrelsen om 800 000 teckningsoptioner, varav 600 000 har överlåtits till 3 styrelseledamöter.

Utdelning
På årsstämman den 8 maj 2019 beslutades att preferensaktieutdelning om 9,50 kr per preferensaktie skall delas ut. Varje preferensaktie ger enligt bolagsordningen företrädesrätt till 9,50 kr i årlig utdelning som delas ut per kvartal, två à 2,40 kr och två à 2,35 kr. Den sista av dessa kvartalsutdelningar, utdelningen på 2,40 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2020, har dock inte betalats ut. Då konsekvenserna av COVID-19 var svåra att förutse, beslutade styrelsen att innehålla den utdelningen med hänsyn till aktiebolagslagens försiktighetsregel.

Årsstämman den 3 juni 2020. beslutade mot samma bakgrund som ovan att inte lämna någon utdelning. Enligt paragraf 5.4 i bolagsordningen ska preferensaktie ha företräde till utdelning om 9,50 kronor per år, fördelat på kvartalsvisa utbetalningar, varav två om 2,40 kronor och två om 2,35 kronor (”Preferensutdelning”).

Bolagsordningen föreskriver vidare att om utdelning lämnas understigande Preferensutdelningen, ska preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio procent, varvid uppräkningen ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelning borde skett.

Det är styrelsens ambition att den ordinarie utdelningen så snart den rådande krisen och dess finansiella konsekvenser kan överblickas och balanseras, ånyo föreslå årsstämma eller extrastämma att utdelning kan utges. Styrelsen anser dock, av försiktighetsskäl, att avvakta första kvartalet 2021:s utgång innan eventuellt utdelningsförslag läggs till årsstämman. Detta innebär att styrelsens förslag till årsstämman kommer att biläggas kallelsehandlingarna.

Väsentliga händelser under perioden

Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband med långfristig uppgörelse kring finansiering av lämnade garantistöd till tidigare portföljbolaget Flexenclosure
Pegroco ingick den 12 februari 2020 ett långsiktigt avtal med kreditgivarna rörande finansiering av de borgenskrav som uppkom i samband med att Pegroco under 2017/2018 som huvudägare i Flexenclosure, gav garantistöd för kundrelaterade bankgarantier efter att bolaget erhållit betydande orders från världens ledande datadriftoperatör. De berörda parterna är Nordea, Collector, Aros Kapital och EKN – Exportkreditnämnden. Som tidigare angivits i halvårsrapporten per den 30 juni 2019 beräknades borgensansvaret maximalt uppgå till 104 Mkr exklusive räntor vilket ligger i fas med dagens uppgörelse.

Pegroco har som en del av uppgörelsen, övertagit eSite Power Systems, som tidigare var en av två affärsenheter i Flexenclosure. Övertagandet omfattar alla materiella tillgångar inklusive dess patent, dotterbolag i och utanför Sverige, kundbas med ca 3.500 tidigare levererade operativa enheter och annan kringutrustning samtidigt som bolaget lyckats behålla samtlig nyckelpersonal. Pegrocos investering utgörs främst av kvittning av prioriterade fordringar på konkursboet. Pegroco och eSite Power Systems har även lyckats knyta till sig Skaraborg Invest, Jula och Venova, som investerare och partners. Pegrocos ägande efter emissionerna uppgår till 75,7 % med en post-money värdering av 27 Mkr av eSite Power Systems.

Pegroco innehåller utdelning
Pegroco Invest ABs styrelse beslutade att skjuta upp årsstämman samt att innehålla den beslutade kvartalsvisa utdelningen som beslutats att utbetalas med avstämningsdag den 31 mars 2020, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset COVID-19. Vidare beslutade Pegrocos styrelse att dra tillbaka förslaget om en halverad utdelning på 4,76 kronor för bolagets preferensaktier som tidigare föreslagits.

Pegroco Invest AB har en preferensaktie som är noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2015. Pegrocos bolagsordning stipulerar att utdelning skall lämnas om 9,50 kronor per år som kvartalsvisa utbetalningar för dessa aktier. Vilket årligen skett.

Då de accelererande konsekvenserna av COVID-19 varit svåra att förutse för Pegroco Invest med sina portföljbolag, värderade styrelsen sina handlingsalternativ och beslutade att innehålla den tidigare beslutade utdelningen på 2,40 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2020 med hänsyn till aktiebolagslagens försiktighetsregel, innefattade bland annat regler om likviditet och överföring av värde till bolagets ägare. Utbetalning av denna beslutade utdelning kommer att genomföras så snart det är försvarligt enligt aktiebolagslagens försiktighetsregel. Information om när detta kommer att ske, kommer att lämnas så snart effekterna av COVID-19 på bolagets likviditet kan överblickas.

Mot samma bakgrund beslutade styrelsen att ändra sitt tidigare förslag om att föreslå årsstämman en halverad utdelning och föreslog istället ingen utdelning vid årsstämman.

Styrelsen noterade vidare att Pegrocos bolagsordning stipulerar att vid situationer då utdelning ej lämnas, skall den innehållna utdelningen på årsbasis uppräknas med motsvarande 10,0 procent årligen. Det är styrelsens ambition att den ordinarie utdelningen så snart den rådande krisen och dess finansiella konsekvenser kan överblickas och balanseras, ånyo kan föreslå årsstämma eller extrastämma att innehållen utdelning jämte stipulerad räntekompensation kan utges.

Pegrocos portföljbolag Scandinavian Enviro Systems genomför riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin
Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) beslutade den 15 april 2020 i enlighet med en avsiktsförklaring avseende ett långsiktigt strategiskt partnerskap med den franska globala däcktillverkaren Michelin, genomföra en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK varigenom Michelin (genom dess helägda dotterbolag Michelin Ventures SAS) tecknar aktier i Enviro motsvarande ett ägande om 20 procent efter emissionen. Det strategiska partnerskapet avses omfatta bland annat upprättandet av en gemensamt ägd återvinningsanläggning för uttjänta däck samt ett gemensamt utvecklingsarbete för att bredda möjligheterna med de material som återvinns med hjälp av Enviros teknologi. Emissionen genomfördes 30 april 2020.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik företagsobligationer noterades på Nasdaq Stockholms Bond Market
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 Mkr noterades på Nasdaq Stockholm Bond Market. Den första handelsdagen var fredagen den 29 maj 2020.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.

I samband med upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniks företagsobligationer på Nasdaq Stockholm avnoterades Obligationerna från Nasdaq First North Bond Market. Avnoteringen och omlistningen till Nasdaq Stockholm har skett i enlighet med villkoren för obligationerna och i dialog med Nasdaq.

Förändringar i Pegrocos styrelse och byte av revisor
På Pegrocos årsstämma den 3 juni 2020 omvaldes Peter Sandberg, Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson som ordinarie ledamöter, medan Lisa Berg Rydsbo avböjde omval. Peter Sandberg nyvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor, nyvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och styrelse
Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission. Så sker utan vederlag till Pegroco Holding AB, av högst 700 000 teckningsoptioner med rätt och skyldighet för Pegroco Holding AB att överlåta sådana teckningsoptioner till anställda.

Årsstämman beslutade även att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen genom emission. Så sker utan vederlag till Pegroco Holding AB, av högst 800 000 teckningsoptioner med rätt och skyldighet för Pegroco Holding AB vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av förslagsställaren, överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 september 2023 till och med 31 december 2023 teckna en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 8,0 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Pegrocos portföljbolag Nordic MRO ansökte om rekonstruktion
Coronakrisen slog extremt hårt mot samhället i allmänhet och flygindustrin i synnerhet. Nordic MRO, som bedriver flygplansunderhåll i Norden och Italien, valde därmed att lämna in en ansökan om företagsrekonstruktion för att skydda verksamheten från konkurs. Bolaget får därmed ett andrum att förbereda sig för framtiden, när flygindustrin börjat återhämta sig samt möjlighet att säkra mer kapital till verksamheten.

Sedan Coronakrisen slog till har Nordic MROs verksamhet drabbats hårt, då behovet för flygplansunderhåll har minskat radikalt. Utöver detta har kundernas betalningsförmåga minskat, vilket har lett till kundförluster och en ansträngd likviditet.

Nordic MRO påbörjade under andra halvan av 2019 ett omstruktureringsarbete för att vrida fokus från tillväxt till lönsamhet. I början av 2020 beslutade styrelsen om en ny strategisk riktning, med fokus på propellerplan av typen ATR inom det tunga underhållet. I samband med detta slog Coronakrisen till och arbetet med den nya strategin var därmed tvungen att bromsas.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik expanderar i Norge genom att förvärva Visinor AS
Koncernen Nordisk Bergteknik har träffat avtal om köp av 60 % av aktierna i bergssäkrings- och betongrehabiliteringsbolaget Visinor AS i Bjerkvik, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Visinor AS är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader. Visinor har spetskompetens inom området och utför alla typer av säkringsarbeten såsom hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längs vägar och byggnader.

Företaget är med sina 25 år i branschen och 95 anställda väletablerade på den norska marknaden. Huvudkontoret ligger i Bjerkvik i Nordland men bolaget har även avdelningskontor i Kristiansand. Verksamheten omsätter totalt cirka 176 miljoner norska kronor.

Visinor AS ingår i koncernen Nordisk Bergteknik från och med den 1 oktober 2020. Nordisk Bergteknik förvärvade 60% av aktierna i Visinor för 30 MNOK med en option om att förvärva ytterligare 40% inom loppet av tre år. Köpeskillingen består av dels av en kontantdel och en återinvestering i Nordisk Bergteknik AB i form av aktier. Bergteknik erhåller även en option att förvärva resterande 40 % inom tre år.

AB Stockholms Spårvägar blir del av Pegroco Koncernen
Stockholms Spårvägar som varit ett av Pegrocos intressebolag sedan 2015 blev den 1 juli 2020 en del av Pegroco genom att byta röstsvaga aktier mot röststarka aktier uppnår Pegroco bestämmande inflytande över Stockholms Spårvägar-koncernen. Pegrocos andel av aktier uppgår till 77,03% och andel av röster uppgår till 87,80 %.

Infraservice Group Scandinavia AB direktägt dotterbolag till Pegroco+
I syfte att renodla AB Stockholm Spårvägar förvärvade Pegroco den 23 september AB Stockholms Spårvägars andel i Infraservice Group Scandinavian. Pegroco äger 51 % av aktierna och rösterna i Infraservice. Aktierna förvärvades av Pegroco genom utställande av skuldebrev.

Pegroco deltog i nyemission i Mantex AB (publ)
Pegroco har fortsatt att stötta portföljbolaget Mantex genom deltagande i deras fulltecknade nyemission som avslutades i början av juli.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik planerar en strategisk översyn av kapitalstrukturen och anlitar Carnegie med anledning därav
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) planerar att genomföra en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur. Inom ramen för detta kan Bolaget komma att ta in kapital genom en riktad nyemission av aktier. Därtill avser styrelsen i Nordisk Bergteknik att undersöka möjligheter till en notering av aktierna i Nordisk Bergteknik inom 12 månader.

Nordisk Bergteknik har nyligen förvärvat Visinor AS och ingått avtal med avsikt om förvärv av Protek Prospekteringsteknik i Norrland AB. Vidare har styrelsen påbörjat en strategisk översyn av Bolagets kapitalstruktur för att utarbeta en lämplig framtida kapitalstruktur. Som en del av denna översyn kan Bolaget komma att genomföra en riktad nyemission av aktier. Likvid från en eventuell nyemission avses framförallt att användas för att stärka Nordisk Bergtekniks finansiella ställning och fortsatt stödja Bolagets expansiva tillväxt i Norden.

Styrelsen i Bolaget kommer även undersöka möjligheterna till en notering av aktierna i Nordisk Bergteknik inom 12 månader. Carnegie Investment Bank AB (publ) är anlitad som finansiell rådgivare.

Pegroco deltog i nyemission i Alelion Energy Systems AB (publ)
Pegroco har tecknat aktier i Alelions övertecknade nyemission som avslutades i slutet av oktober.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) avseende s.k. waiver request }
Pegrogos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Nordic Trustee”) godkänner Nordisk Bergtekniks begäran om eftergift (Eng. waiver request) avseende villkoren för Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 400 000 000 kr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationsvillkoren” respektive ”Obligationen”).

I enlighet med begäran om eftergift har Nordisk Bergteknik begärt att få genomföra en omvandling av vissa existerande aktieägarlån om ett totalt belopp om 122 031 008 kr till eget kapital genom utfärdande av aktier till aktieägarna som betalning för aktieägarlånen (s.k. kvittningsemission). Ett sådant förfarande bedöms gynna såväl Nordisk Bergtekniks finansiella situation långsiktigt såväl som dess nuvarande soliditet och påverkar inte negativt Obligationerna eller Nordisk Bergtekniks möjlighet till återbetalning av dessa.

Nordic Trustee har godkänt Nordisk Bergtekniks begäran om undantag i enlighet med punkt 18.1 (a) i Obligationsvillkoren.

Swedbank AB (publ) som agerar som Original Super Senior Facilities Creditor (såsom definierat i Obligationsvillkoren) i enlighet med finansieringsdokumenten (Eng. Finance Documents) under Obligationen har även godkänt begäran om eftergift.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har ingått avtal med avsikt att förvärva Gjerden Fjellsikring AS i Vestfold, Norge
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har ingick avtal med avsikt att förvärva bergssäkringsföretaget Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, Norge. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på den norska marknaden och fortsätter sin expansiva strategi.

Gjerden Fjellsikring är en av Norges ledande aktörer inom bergssäkring och specialister inom betongsprutning, tunnelsäkring och alla typer av säkringsarbeten såsom hängning av olika typer av nät och bultning som skydd mot stenras längst vägar och byggnader. Företaget grundades 2009 och har idag över 60 anställda. Huvudkontoret ligger i Vestfoldregionen, inte långt ifrån Nordisk Bergtekniks huvudkontor i Norge. Verksamheten omsatte 2019 totalt 148 miljoner norska kronor.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva 100% av aktierna i Gjerden Fjellsikring AS för 47,7 MNOK. Köpeskillingen består av en kontant del och en återinvestering i Nordisk Bergteknik AB i form av aktier, varvid dagens ägare blir en långsiktig ägare i Nordisk Bergteknik.

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har förvärvat Prospekteringsteknik i Norrland AB
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har idag förvärvat markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Med köpet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Protek är en av Sveriges ledande aktörer inom kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Bolaget har en bred maskinpark och kan bland annat utföra geologiska undersökningar på upp till 2 500 meters djup samt tillhandahålla riggar som kan transporteras med helikopterlyft till särskilt otillgängliga områden.

Företaget är med sina 20 år i branschen och över 135 anställda väletablerade på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Skellefteå i Västerbotten och verksamheten omsätter ca 140 miljoner kronor.

Nordisk Bergteknik har förvärvat 100% av aktierna i Protek för 57,5 miljoner kronor varvid dagens ägare blir en betydande och långsiktig ägare i vårt gemensamma bolag Nordisk Bergteknik. Protek ingår nu i koncernen Nordisk Bergteknik och transaktionen bedöms förstärka både koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie.

Pegroco Invest deltar i portföljbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ):s riktade nyemission
Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission. Nyemissionen omfattar totalt 2 355 295 B-aktier i Bolaget och medför att Bolaget tillförs ca 64,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den riktade emissionen tecknades av ett antal nya investerare. Emissionen har skett på av styrelsen bedömt marknadsvärde och på marknadsmässiga villkor.

I enlighet med det tidigare offentliggjorda godkännandet från Nordic Trustee har Bolaget genomfört en omvandling av vissa existerande aktieägarlån om ett totalt belopp om 122 031 008 kr till eget kapital genom utfärdande av 5 157 690 B-aktier till aktieägarna som betalning för aktieägarlånen (s.k. kvittningsemission). I samband med kvittningsemissionen har Bolaget även genomfört en riktad nyemission till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare om 16 miljoner kronor motsvarande 676 240 B-aktier.

Nordisk Bergteknik tillförts därmed 202 483 975 kronor i fritt eget kapital och antalet aktier i Bolaget ökar med 8 189 225 B-aktier till totalt 72 247 388 aktier, och aktiekapitalet med 81 892,25 till 722 473,88 kronor.

Pegroco Invest deltar genom att kvitta fordringar och erhåller
4 270 117 aktier.

Nordic MRO – rättelse av historiska siffror
Bolagsverket har meddelat Pegrocos portföljbolag Nordic MRO att en sedan 2018 pågående registrering av nyemission inte godkänns. Effekten av den uteblivna emissionen är att Nordic MRO inte längre är ett dotterbolag utan intresseföretag. Siffrorna för 2020 och 2019 har ändrats i bokslutskommunikén 2020 för att spegla det nya förhållandet, se Not 7.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Ledningsförändringar Pegroco Invest
Pegroco Invest AB meddelade att Oscar Rolfsson utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträdde sin tjänst den 5 januari 2021. Oscar Rolfsson kommer att ingå i Pegrocos ledningsgrupp.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08.00 CEST

Datum
Tags

26 februari – 2021             NyhetPressmeddelande, RegulatoriskMAR