Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB – Uppdatering för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande den 19 november 2020

  • Under det tredje kvartalet har Pegroco Invest AB (Pegroco) slutfört två successiva förvärv med resultatet att de tidigare intressebolagen Stockholms Spårvägar AB och Bergteknik Norr Holding AB blivit Pegrocos dotterbolag.
    I samband med konsolideringen av de nya dotterbolagen uppstod en bokföringsmässig reavinst om 79 Mkr under tredje kvartalet 2020. Transaktionerna har inte haft någon påverkan på kassaflödet.

Den koncernmässiga reavinsten har ingen påverkan på Pegrocos NAV-kurs eller på moderbolagets resultat- och balansräkning eller på bolagets förmåga att lämna utdelning eller återbetala skulder.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 30 november 2020.

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 8 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 17.45 CET.

Datum
Tags

19 november- 2020                             NyhetPressmeddelande, Regulatorisk