Navigo

navigo logo

Pegroco publicerar årsredovisning för 2020

Pressmeddelande 1 april 2021, 22:45 CET

Pegrocos årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av april och kan beställas från Pegrocos hemsida.

Informationen är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 22:45 CET.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sju huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Datum
Tags

1 april – 2021                         NyhetPressmeddelande, RegulatoriskMAR